[Hướng Dẫn] Hệ Thống Kỹ Năng

Cập nhật : 16-07-2020

HỆ THỐNG KỸ NĂNG

- Lên đến Lv 20 người chơi sẽ mở khóa hết 4 kỹ năng cơ bản và sẽ mở nút hệ thống Kỹ năng ở level 62.

- Hệ thống kỹ năng bao gồm các tính năng:

  • Kỹ năng
  • Trường phái (Level 111 mở)
  • Nội công
  • Bị động

I/ Kỹ năng

- Mỗi hệ phái có tổng cộng 9 kỹ năng, bao gồm 1 kỹ năng đánh thường và 8 chiêu thức. Mỗi kỹ năng đều có thể tăng cấp để tăng các chỉ số. Sử dụng vật phẩm kỹ năng thư và bạc để tăng cấp kỹ năng.

- Nhấn vào vật phẩm kỹ năng thư có thể xem được nguồn thu thập

Có thể reset cấp kỹ năng để nhận lại toàn bộ Kỹ năng thư và 80

II/ Trường phái

Sau khi mở hệ thống Trường phái, đạt điều kiện tương ứng sẽ có thể kích hoạt mở khóa thêm 4 loại trường phái ở bên trái. Kích hoạt sử dụng mỗi loại trường phái sẽ được tăng thêm hiệu quả khởi động trường phái

Trường phái đang kích hoạt có thể thay đổi kỹ năng theo chiến thuật hoặc sở thích của người chơi.

Trường phái cũng có thể được tăng level, dùng Lĩnh ngộ đan có thể tăng cấp độ trường phái đồng thời tăng thêm chỉ số hiệu quả khởi động. Tuy nhiên yêu cầu tăng cấp trường phái là các kỹ năng đang trang bị cho trường phái cần được tăng đến cấp nhất định.

- Nhấn vào Lĩnh ngộ đan có thể biết được nguồn thu thập

III/ Nội Công

- Thông qua các hoạt động trong game, người chơi có thể dễ dàng có được những bí tích võ công, sau khi sử dụng có thể tăng nhiều chỉ số cho bản thân cũng như lực chiến

  • Kỹ năng Bị động
    • Thông qua tính năng Võ Mục Di Thư (Level 92 mở), hoàn thành các yêu cầu của Võ mục di thư hoặc chuyển sinh 3 sẽ mở khóa kỹ năng bị động.
    • Kỹ năng bị động sẽ không thể tăng cấp.