[Hướng Dẫn] Quy Tắc Liên Thông

Cập nhật : 13-08-2020

NHỮNG QUY TẮC LIÊN THÔNG SERVER


Quy tắc gộp server:

Thoả đủ các điều kiện sẽ bị xoá nhân vật:

 • Nhân vật dưới lv 70
 • Chưa từng nạp vào game
 • Chưa kết hôn
 • Không phải bang chủ
 • Nhân vật chưa đăng nhập vào game trên 15 ngày tính từ ngày gộp server

Đối với nhân vật bị xoá sẽ:

 • Xoá hảo hữu
 • Xoá danh sách đen
 • Xoá kẻ thù
 • Xoá tư cách thành viên bang hội
 • Xoá các yêu cầu kết bạn, gia nhập bang
 • Chữ ký thư, đối với thư của các nhân vật bị xoá sẽ tự động chuyển thành “chưa biết”

Sau khi gộp:

 • Vẫn đăng nhập bình thường ở server cũ
 • KNB ở server nào dùng riêng cho server đó
 • Các hoạt động liên server sẽ bị reset sau khi gộp
 • Sau khi gộp nếu trùng tên sẽ thêm hậu tố 1,2,3 vào và sẽ phát thêm thẻ đổi tên cho user